Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ston standard

Obavijest_ppuos   Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Ston (2021.):   Tekstualni dio: iidppuo_ston_pp   Prilozi tekstualnom dijelu: 0_naslovnica 1_unutarnja_iidppuo_ston 2_mišljenja_ocjena_o_potrebi_strateške_komprimirano 3_zahtjevi_sukladno_clanku_90 4_programsko izvjesce_ppuo Ston 5_sazetak_idppuoston_komprimirano 6_evidencija_postupka_izrade_i_donosenja_iidppuo_ston     Grafički dio: 1_koristenje-i-namjena-Model_r 2_1_Promet-Model 2_2_telekom i energetika-Model 2_3_Vodnogospodarski sustav i odlaganje otpada-Model 3_1a_Kulturna baština-Model 3_1b_Prirodna baština-Model 3_1c_Stanište-Model 3_2a_krajobrazi-Model 3_2b_tlo vode i more-Model 3_3_Područje primjene posebnih mjera uređenja i zaštite-Model     Naselja: 4_1_Zuljana 4_2_Dubrava 4_3_Tomislavovac 4_4_Putnikovići 4_5_Brijesta 4_6_Zabrđe 4_7_Dančanje 4_8_Sparagovići 4_9_Dstonska 4_10_Boljenovići 4_11_Česvinica 4_12_Metohija 4_13_Luka 4_14_Hodilje 4_15_Mali Ston 4_16_Ston 4_17_Broce 4_18_Zamaslina 4_19_Zaton Doli

Detaljnije
     

Prostorni plan uređenja Općine Ston (2019.) standard

Tekstualni dio: SLUZBENI-GLASNIK-OPCINE-STON-broj-3-19 PPUO_Ston_procisceni_tekst evidencija_postupka_izrade_i_donosenja_dopuna_ppuo_ston   Grafički dio: 1_koristenje i namjena 2_1_promet 2_2_telekom i energetika 2_3_vodoopskrba i odvodnja 3.1.a_kulturna bastina 3.1.b_prirodna bastina 3.1.c_stanista 3.2_ogranicenja u koristenju 3-3_posebne mjere   Naselja: 4-1_Žuljana 4-2_Dubrava 4-3_Tomislavovac 4-4_Putnikovići 4-5_Brijesta 4-6_Zabrđe 4-7_Dančanje 4-8_Sparagovići 4-9_Dstonska 4-10_Boljenovići 4-11_Česvinica 4-12_Metohija 4-13_Luka 4-14_Hodilje 4-15_Mali Ston 4-16_Ston 4-17_Broce 4-18_Zamaslina 4-19_Zaton Doli

Detaljnije

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!