Dokumenti

Zakoni koji se odnose na područje rada Općine Ston

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave

Zakon o lokalnim izborima

Zakon o političkim strankama

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Zakon o sprječavanju sukoba interesa

Zakon o pravu na pristup informacijama

 

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o radu

Zakon o općem upravnom postupku

 

Zakon o proračunu

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o koncesijama

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

Zakon o poticanju malog gospodarstva

Zakon o trgovini

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

 

Zakon o komunalnom gospodarstvu

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

Zakon o vodama

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

Zakon o cestama

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Zakon o zaštiti okoliša

Zakon o grobljima

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda

 

Zakon o zaštiti i spašavanju

Zakon o zaštiti od požara

Zakon o vatrogastvu

 

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi

Zakon o sportu 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!