Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 350-02/23-01/04

URBROJ:2117-04/23-25

Ston, 22.12.2023. godine

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Zaključaka načelnika Općine Ston (KLASA: 350-02/23-01/04, URBROJ:2117-04/23-22 od dana 19. prosinca 2023. i KLASA: 350-02/23-01/04, URBROJ: 2117-04/23-23 od dana 19. prosinca 2023.) Jedinstveni upravni odjel Općine Ston objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu UPU poslovne zone Česvinica – južni dio i prijedlogu Izmjena i dopuna PPUO Ston

1.    Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu UPU poslovne zone Česvinica – južni dio i prijedlogu Izmjena i dopuna PPUO Ston (u daljnjem tekstu: Prijedlozi Planova).

2.    Sukladno članku 89. Zakona o prostornom uređenju, izrada i donošenje UPU poslovne zone Česvinica – južni dio provodi se istodobno s izradom i donošenjem Izmjena i dopuna PPUO Ston.

3.    Početak javnog uvida za Prijedloge Planova je 27.12.2023. godine, a završetak 25.1.2024. godine.

4.    Javni uvid u Prijedloge Planova, moguć je u prostorijama Općine Ston, Trg kralja Tomislava 1, Ston, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

5.    Javno izlaganje o Prijedlozima Planova održat će se 27.12.2023. godine u vijećnici Općine Ston, Trg kralja Tomislava 1, Ston, za prijedlog UPU poslovne zone Česvinica – južni dio s početkom u 11:00 sati, a za prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Ston s početkom u 11:30 sati.

6.    Prijedlozi Planova bit će objavljeni i na mrežnoj stranici Općine Ston.

7.    Prijedlozi i primjedbe na Prijedloge Planova mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

a.  upisati u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Plana ili

b.  uputiti u pisanom obliku na adresu: Općina Ston, Trg kralja Tomislava 1, 20230 Ston i to zaključno s 25.1.2024. godine.

8.    Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u utvrđenom roku i nisu čitko napisani s imenom i prezimenom te adresom pošiljatelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

9.    Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ston, na broj telefona 020/777-703 ili putem elektroničke pošte na e-mail valentina@opcinaston.hr .

 Pročelnica:

Valentina Vitković

Prijedlog Izmjena i dopuna Prostorng plana Općine Ston:

Prijedlog UPU PZ Česvinica južni dio