OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE STON

Trg kralja Tomislava 1

20230 STON

KLASA: 612-04/12-01/03

URBROJ: 2117/04-22-04

Ston, 30.11.2022. godine

Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019, 98/2019), članka 18. i dr. Statuta Narodne knjižnice Ston od 18.6.2019. godine (dalje kao: Statut), članka 31. i dr. Statuta Općine Ston („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ broj 5/2013, 7/2018 i “Službeni glasnik Općine Ston“ broj 1/21) i Odluke Općinskog vijeća Općine Ston o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice Ston, KLASA:612-04/22-01/03, URBROJ: 2117/04-22-01 od 24.11.2022. godine, Općinsko vijeće Općine Ston, Ston, Trg kralja Tomislava 1,  OIB: 51471780630, raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA

Narodne knjižnice Ston

 1. UVJETI

BROJ IZVRŠITELJA:                          1 (jedan)

VRSTA RADNOG ODNOSA:         na određeno vrijeme od četiri godine

RADNO VRIJEME:                            puno radno vrijeme

MJESTO RADA:                                 Ston

SMJEŠTAJ:                                          nema smještaja

NAKNADA ZA PRIJEVOZ:             u cijelosti

NATJEČAJ VRIJEDI OD:                  30.11.2022. godine

NATJEČAJ VRIJEDI DO:                  8.12.2022. godine          

RAZINA OBRAZOVANJA:             – završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i                                                    diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s                                                         njim izjednačen studij                                                          

                                                               – položen stručni knjižničarski ispit, osim ako je osoba oslobođena                                                     polaganja stručno knjižničarskog ispita na temelju zakona kojim je                                                     uređivana knjižnična djelatnost

RADNO ISKUSTVO:                         najmanje pet godina radnog iskustva u knjižnici

POSEBNI UVJETI:                             – poznavanje rada na računalu

                                                               – stručne, radne i organizacijske sposobnosti

OPIS POSLOVA:                                               – donosi plan rada i razvitka knjižnice

                                               – razmatra izvršavanje plana rada i razvitka knjižnice

                                               – odlučuje o financijskom planu i godišnjem financijskom izvještaju                                  – donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača

                                               – donosi  druge opće akte,

                                               – utvrđuje način i uvjete korištenje knjižnične građe,

                                               – odlučuje o promjenama u organiziranju rada knjižnice.

                                               – zastupa knjižnicu u pravnom prometu i pred tijelima državne vlasti te

                                               obavlja  druge poslove određene Zakonom, drugim propisima, aktom                                              o osnivanju i statutom knjižnice.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

 1. UPUTE ZA PRIJAVU

Na natječaju mogu ravnopravno sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Prijava na natječaj treba sadržavati najmanje:

 • ime i prezime kandidata,
 • adresu, broj telefona/mobitela i e-mail adresu kandidata,
 • naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj,
 • popis priloga i dokaza dostavljenih uz prijavu
 • vlastoručni potpis kandidata.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

 • životopis
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (osim ako ne postoji obveza polaganja stručnog ispita sukladno zakonu)
 • dokaz o radnom iskustvu za najmanje pet godina radnog iskustva u knjižnici (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • dokaz da poznaje rad na osobnom računalu – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata o položenom tečaju informatike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje predmeta informatike i trajanje ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. Zakona (ne starije od dana objave natječaja),
 • predloženi četverogodišnji plan rada knjižnice.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji može ostvariti pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019, 84/2021) ili članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, 152/2014, 39/2018, 32/2020), dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019, 84/2021) uz prijavu na oglas dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019, 84/2021), koji su objavljeni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, 152/2014, 39/2018, 32/2020), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog natječajnog postupka kandidati ostvare najveći/isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na pravo prednosti te isto dokazao.

Sve tražene isprave sukladno ovom Natječaju se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata će se predočiti izvornik.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Pravovremenom prijavom smatra se prijava podnesena u roku važenja natječaja (uključujući zadnji dan natječajnog roka). Dopunu prijave moguće je podnijeti zaključno sa zadnjim danom natječajnog roka.

Neuredne, nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati te se osobe koje ne podnesu uredne, potpune i pravodobne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće smatrati kandidatima prijavljenima na natječaj.

Podnošenjem prijave na ovaj natječaj, kandidati su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (SL EU L119) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata intervjuom. Na provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

O području provjere znanja i sposobnosti te mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni najmanje tri (3) dana prije održavanja i to putem elektroničke pošte koju su naveli u prijavi. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijava se, sa svim potrebnim podacima i dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu:

OPĆINA STON, Ston, Trg kralja Tomislava 1,

s naznakom „Natječaj za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice Ston – NE OTVARAJ“,

 putem pošte ili osobno na naprijed naznačenu adresu Općine Ston.

O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava putem elektroničke pošte navedene u prijavi na natječaj.

Općinsko vijeće zadržava pravo u cijelosti poništiti natječaj odnosno ne prihvatiti niti jednu pristiglu prijavu, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Ovaj natječaj objavit će se s danom njegova početka na mrežnim stranicama Narodne knjižnice Ston, u Narodnim novinama, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u lokalnom tisku Dulist.

OPĆINSKO VIJEĆE

                                                                                                                                             OPĆINE STON

                                                                                                                                             predsjednik Zvonimir Stepić