Općina Ston

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 350-02/19-01/07

URBROJ: 2117/04-22-448

Ston, 20.10.2022.

Na temelju članaka 94.-101. te članka 104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.) i Zaključka Načelnika Općine Ston (KLASA: 350-02/19-01/07, URBROJ: 2117/04-22-447) od 20.10.2022., Općina Ston objavljuje:

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

(javni uvid i javno izlaganje)

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ston

1. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ston (dalje u tekstu: Prijedlog Plana) trajati će 15 dana, od 24.10.2022. do 8.11.2022. godine.

2. Javni uvid u Prijedlog Plana moći će se izvršiti u vijećnici Općine Ston, Trg kralja Tomislava 1, Ston, 20230 Ston, radnim danom od 8,00 do 15,00 sati za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave i na mrežnim stranicama Općine Ston www.opcinaston.hr.

3. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održati će se 27.10.2022. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Općine Ston, Trg kralja Tomislava 1, Ston, 20230 Ston.

4. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se dati postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja, davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i dostavljanjem prijedloga i primjedbi u pisanom obliku na adresu: Općina Ston, Trg kralja Tomislava 1, Ston, 20230 Ston, od 24.10.2022. do zaključno 8.11.2022. godine.

5. Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen Prijedlog Plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima Prijedlog Plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

6. Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitljivo napisani te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja.

7. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

Pročelnica:

Valentina Vitković