Poštovani/a,

Anketa se provodi u sklopu izrade Lokalne razvojne strategije (LRS) LAG-a 5, koja je osnova za sufinanciranje projekata sredstvima iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR/EAFRD) u razdoblju 2023.-2027.  

Svrha ankete je dobiti uvid o tome kakve su intervencije (mjere) potrebne kako bi se putem njih sufinancirali projekti potrebni za razvoj lokalnih zajednica na području LAG-a 5, kakvi su projekti potrebni s obzirom na specifičnosti razvoja ovog područja te koji su od njih najvažniji za budući razvoj.

Anketa je namijenjena svim potencijalnim korisnicima i drugim zainteresiranim pokretačima razvojnih inicijativa iz gospodarskog/privatnog sektora te javnog i civilnog s područja LAG-a 5. Jer su njihov interes, namjere i planovi ključni za sagledavanje stvarnih razvojnih potreba. Time i realno izvedivi projekti koji donose korist i pojedincu i zajedničku korist lokalnoj zajednici i čitavom području LAG-5.

Kao orijentacija za odabir potencijalnih projekata, u pitanjima koja slijede naznačene su intervencije (mjere) i u okviru njih projekti kako bi se svim zainteresiranima što više otvorile prilike i mogućnosti. Pri tome je jako važno istaknuti da predložene intervencije i projekti ni na koji način ne određuju niti ograničavaju potencijalne korisnike i druge zainteresirane da slobodno predlože i neke druge projekte za koje smatraju da su bitni njima i lokalnoj zajednici. Dapače, poželjne su nove ideje.    

Prikupljeni podaci će, uz rezultate radionica, sastanaka i konzultacija, poslužiti kao podloga da LAG 5 onda u LRS-u utvrdi svoje razvojne ciljeve, intervencije i projekte za koje će raspisivati natječaje za sufinanciranje.

Projekti sufinancirani putem provedbe LRS-a moraju biti u kategoriji projekata „malih vrijednosti“. Prema trenutno planiranom okviru na nacionalnoj razini, LAG može s maksimalno 200.000 EUR sufinancirati projekte ukupne maksimalne vrijednosti do 300.000 EUR.

Stoga vas, sve ispitanike, ljubazno molimo da, imajući u vidu veliku važnost Ankete za izradu dobrog plana budućeg razvoja (LRS-a) odvojite malo vašeg vremena i odgovorite na pitanja postavljena u nastavku.

Popunjavanje anketnog upitnika je jednostavno i brzo, potrebno je samo 10-15 minuta. Zahvaljujemo vam na vremenu koje ćete odvojiti.

Na početku ovog upitnika molimo da pristanete da se vaši podaci koriste u svrhu istraživanja, te će pojedinačni podaci biti dostupni isključivo istraživačima.

Anketu organizira LAG 5, a provodi Institut za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba koji je i konzultant pri izradi LRS-a.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe23oKeTm0Sg3kkmuZEqoRNgsf37d0z-sHM7H1KOZHvc4XidA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0