Općinsko vijeće

KLASA: 370-01/21-01/02

URBROJ: 2117/04-22-02

Ston, 29.4.2022.

Na temelju članka 385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/08, 153/09, 143/12 i 152/14; u daljnjem tekstu: Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima) i članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)  Općinsko vijeće Općine Ston na svojoj 3. sjednici održanoj dana 27.10. 2021. godine donosi:

Odluku

o raspisivanju javnog natječaja

za određivanje prinudnog upravitelja

Ovom odlukom raspisuje se javni natječaj.

Predmet natječaja

Predmet natječaja je odabir prinudnog upravitelja koji će obavljati poslove uprave nekretninama kojima suvlasnici nisu osigurali upravljanje nekretninom u roku iz članka 384. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima na području Općine Ston.

I.         Nekretnina za koju je potrebno odabrati prinudnog upravitelja je upisana u zemljišne knjige Općinskog suda Dubrovnik, zemljišnoknjižni odjel Dubrovnik u zk. ul. 427. katastarske općine Zaton Doli i sastoji se od:

 1. kat. čestice broj 1278/35, površine 5100 m2 opisano kao „neplodno dvorište“
 2. kat. čestice zgr. 144, površine 135 m2 , opisano kao „zgrada“ koja se nalazi na adresi Put Braće Mihanovića 13
 3. kat. čestice zgr. 145, površine 155 m2 , opisano kao „zgrada“ koja se nalazi na adresi Put Braće Mihanovića 14
 4. kat. čestice zgr. 146, površine 135 m2 , opisano kao „zgrada“ koja se nalazi na adresi Put Braće Mihanovića 15
 5. kat. čestice zgr. 147, površine 135 m2 , opisano kao „zgrada“ koja se nalazi na adresi Put Braće Mihanovića 16
 6. kat. čestice zgr. 148, površine 155 m2 , opisano kao „zgrada“ koja se nalazi na adresi Put Braće Mihanovića 18
 7. kat. čestice zgr. 149, površine 155 m2 , opisano kao „zgrada“ koja se nalazi na adresi Put Braće Mihanovića 17
 8. kat. čestice zgr. 140, površine 207 m2 , opisano kao „zgrada“ koja se nalazi na adresi Put Braće Mihanovića 5
 9. kat. čestice 12787/105, površine 663 m2 , opisano kao „dvorište“
 10. kat. čestice zgr. 141, površine 207 m2 , opisano kao „zgrada“ koja se nalazi na adresi Put Braće Mihanovića 6
 11. kat. čestice 1278/106, površine 1013 m2 , opisano kao „dvorište“

II. Prinudni upravitelj sukladno članku 378. stavku 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima može biti samo fizička ili pravna osoba upisana za obavljanje tih poslova.

Minimalni uvjeti koje Općina Ston pored toga zahtjeva jest nepostojanje dugovanja koje će biti potvrđeno potvrdom Porezne uprave iz točke III. ove odluke, te minimalno 5 godina iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži najniži iznos naknade za prinudno upravljanje izraženu u iznosu po m2 posebnog dijela nekretnine.

III. Ponuda treba sadržavati odnosno uz ponudu treba priložiti:

 1. podatke o ponuditelju odnosno naziv i adresu sjedišta i OIB za pravne osobe odnosno ime i prezime, adresu prebivališta i OIB za fizičke osobe,
 2. izvornik ili ovjerenu presliku isprave o upisu u sudski, obrtni ili drugi odgovarajući registar koja ne smije biti starija od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja kojom se dokazuje da je ponuditelj registriran u smislu članka 378. stavku 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i ovlašten za obavljanje djelatnosti,
 3. izvornik ili ovjereni preslik potvrde Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave ovog natječaja kojom se dokazuje nepostojanje dugovanja,
 4. popis pruženih usluga upravljanja nekretnina u posljednjih pet godina potpisan po osobi ovlaštenoj za zastupanje ponuditelja,
 5. izjavu ponuditelja kojom se jamči pod materijalnom odgovornošću istinitost podataka navedenih u ponudi,
 6. cijenu naknade prinudnog upravitelja određenu i izraženu u skladu s prisilnim propisima Republike Hrvatske za sve nekretnine iz točke I. ove odluke i
 7. izjavu ponuditelja kojom pod uvjetom da odlukom iz točke VII. ove odluke bude određen za prinudnog upravitelja:
  1. prihvaća obavljanje poslova prinudnog upravitelja sa dužnostima i ovlastima iz Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima za nekretnine navedene u točki I. ove odluke pod uvjetima navedenima u danoj ponudi i ovoj odluci, te
  1. se obvezuje pridržavati svih obveza određenih u ovoj odluci.

IV. Ponuditelj, koji bude određen za prinudnog upravitelja, bit će obvezan:

 • pridržavati se odredbi Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Uredbe o održavanju zgrada, te drugih propisa primjenjivih u Republici Hrvatski relevantnih za upravljanje nekretninama i za svako drugo postupanje upravitelja nekretnine u izvršavanju zaduženja upravitelja te sukladno postupati i izvršavati propisane obveze,
 • upravljati nekretninom i vršiti sve potrebne radnje s pažnjom dobrog stručnjaka, a poglavito osigurati obavljanje hitnih kao i nužnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja nekretnine, izvršiti osiguranje nekretnine od osnovnih opasnosti i šteta, organizirati protupožarnu zaštitu te čišćenje dimovoda,
 • ako račun zajedničke pričuve ne postoji, u suradnji sa suvlasnicima te nekretnine osnovati račun zajedničke pričuve
 • obavještavati suvlasnike o obavljenim poslovima te položiti svakom suvlasniku godišnje izvješće o primicima i izdacima u prethodnoj godini i
 • prinudni upravitelj sukladno stavku 2. članka 385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ima sve ovlasti upravitelja nekretninom propisane odredbama navedene glave Zakona o vlasništva i drugim stvarnim pravima.

V. Prinudni upravitelj obavljat će poslove sve do opoziva ili dok suvlasnici ne osiguraju upravljanje nekretninom ugovornim odnosima sukladno Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Prinudni upravitelj prestaje obavljati poslove primitkom obavijesti da su suvlasnici nekretnine sklopili Međuvlasnički ugovor i ugovor o upravljanju s odabranim drugim upraviteljem, pri čemu je prinudni upravitelj dužan izvršiti primopredaju i predati predstavniku stanara izvješće o poduzetim radovima i do tada utrošenim sredstvima zajedničke pričuve, te na račun zgrade dostaviti sredstava zajedničke pričuve koja joj pripadaju, sve u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti.

U slučaju neizvršenja obveza ili neurednog izvršenja obveza iz točke IV. ove odluke, Općina može opozvati prinudnog upravitelja. Prinudni upravitelj prestaje obavljati poslove danom primitka opoziva, izuzev radnji potrebnih da se otkloni kakva šteta koja bi u vrijeme do imenovanja novog prinudnog upravitelja mogla nastati. Prinudni upravitelj dužan je izvršiti primopredaju i predati Općini izvješće o poduzetim radovima i do tada utrošenim sredstvima zajedničke pričuve, te na račun zgrade dostaviti sredstva zajedničke pričuve koja joj pripadaju u roku od 15 dana od dana primitka opoziva a u slučaju da je prinudni upravitelj bio prethodno pisano opomenut tada bez odgode, ali ne kasnije od 8 dana od dana primitka opoziva.

VI. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Ston, Trg kralja Tomislava 1, 20 230 Ston, Hrvatska, sa naznakom: „ponuda za izbor prinudnog upravitelja – ne otvaraj“, u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja na web stranici Općine Ston https://opcinaston.hr/ , i iste trebaju biti zaprimljene na navedenoj adresi, bez obzira na način dostave (osobno u pisarnici ili putem pošte) do 9. svibnja 2022. godine do 15:00 sati.

Nepravovremene ponude, ponude koje nisu podnesene od ovlaštene osobe i nepotpune ponude neće se razmatrati.

VII. Općinski načelnik će donijeti Odluku o određivanju prinudnog upravitelja u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Do donošenja Odluke o određivanju prinudnog upravitelja Općina zadržava pravo poništenja natječaja ili dijela natječaja bez posebnog obrazloženja i bez snošenja odgovornosti prema ponuditeljima.

VIII. Ova odluka koja ujedno predstavlja sam javni natječaj objavljuje se na web stranici Općine Ston dana 29. travnja 2022. godine.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Ston:

Zvonimir Stepić