Poštovani/poštovana,

Lokalna akcijska grupa “LAG 5” objavljuje 28. veljače 2022. godine deseti natječaj temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a 5 2014-2020. i drugi za TO 2.1.2. “Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” (sukladan TO 6.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH; referentna oznaka natječaja: 20/2.1.2.).

PREDMET NATJEČAJA: Dodjela potpore male vrijednosti – de minimis potpore za provedbu tipa operacije 2.1.2. „Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a 5, u koje spadaju općine Blato, Lumbarda, Smokvica, Vela Luka, Lastovo, Mljet, Orebić, Ston, Janjina i Trpanj te Grad Korčula.

SVRHA NATJEČAJA: Razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih i/ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA:902.417,32 HRK.

NOSITELJ PROJEKTA mora biti fizička ili pravna osoba (OPG, obrt, zadruga, trgovačko društvo) upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana od dana podnošenja Zahtjeva za potporu, registrirana za bavljenje djelatnošću u sektoru kojeg razvija najmanje 90 dana od dana objave Natječaja, imati ekonomsku veličinu od najmanje 2.000,00 EUR. Uz navedeno, nositelj projekta mora zadovoljiti i sve ostale kriterije prihvatljivosti sukladno dijelu 2.1. Natječaja.

Ukupni iznos projekta ne smije biti veći od 250.000,00 EUR (s PDV-om).

Najviši iznos javne potpore je 60.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a najniži 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

INTENZITET POTPORE: do 70% prihvatljivih troškova. Nositelj projekta može ostvariti dodatnih 20% (ukupno 90%) ukoliko projekt zadovoljava barem jedan od sljedećih kriterija: a) zajednički korisnik; b) zajednički interes; c) inovativnost projekta na lokalnoj razini; d) javni pristup provedenom projektu.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI: Ulaganja u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje, kupnju novih gospodarskih vozila i plovila, strojeva i opreme te kupnju živih životinja u svrhu obavljanja djelatnosti u sljedećim sektorima: turizam u ruralnim područjima, tradicijski i umjetnički obrti, usluge u ruralnim područjima te prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda, u skladu s propisima koji uređuju pojedina područja. Projektom korisnik mora očuvati postojeća ili stvoriti nova radna mjesta u razdoblju unutar 24 mjeseca od dana podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu.

Prijave projekata podnose se od 15. ožujka 2022. godine do 15. travnja 2022. godine isključivo preporučenom poštom na adresu: Lokalna akcijska grupa ”LAG 5”, Trg sv. Justine 13, 20260 Korčula.

Prijave projekta podnose se sukladno Natječaju LAG-a 5 TO 2.1.2., koristeći obrasce i priloge koji su sastavni dio Natječaja.

Info radionice za 10. LAG natječaj TO 2.1.2. održavaju se:

• 03. ožujka 2022. (četvrtak) u Veloj Luci u općinskoj vijećnici, s početkom u 09:00 sati
• 03. ožujka 2022. (četvrtak) Korčuli u gradskoj vijećnici, s početkom u 12:30 sati
• 04. ožujka 2022. (petak) u Orebiću u dvorani Općine Orebić, s početkom u 10:00 sati
• 07. ožujka 2022. (ponedjeljak) u Putnikovićima u Domu vinarske tradicije, s početkom u 10:00 sati
• 08. ožujka 2022. (utorak)online, putem Google Meet aplikacije na linku
https://meet.google.com/sos-rwfp-fky, s početkom u 10:00 sati

Sva pitanja povezana s ovim Natječajem moguće je poslati od dana objave natječaja do 15 dana prije završetka podnošenja prijava projekata isključivo putem e-pošte na adresu: ured@lag5.hr. Odgovori će biti objavljeni na mrežnim stranicama LAG-a 5 kao prilog ovom natječaju.

Tekst natječaja te pripadajući obrasci i prilozi dostupni su na ovoj poveznici.