Klasa: 350-02/19-01/07

Urbroj:2117-04/21-325

Ston, 10.12.2021.godine

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Općina Ston

Jedinstveni upravni odjel

­­­

Na temelju članaka 94.-101. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.) i Zaključka Načelnika Općine Ston (KLASA:350-02/19-01/07, URBROJ:2117-04/21-324 od 08.12. 2021., Općina Ston objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

(javni uvid i javno izlaganje)

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ston

1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ston (dalje u tekstu: Prijedlog Plana) trajati će 30 dana, od 13.12.2021. godine  do 12.01.2022. godine.

2. Javni uvid u Prijedlog Plana moći će se izvršiti u prostorijama Općine Ston, Trg kralja Tomislava 1, Ston, 20230 Ston, radnim danom od 08,00 do 12,00 sati za vrijeme trajanja javne rasprave i na mrežnim stranicama Općine Ston www.opcinaston.hr.

3. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održati će se 10.01.2022. godine s početkom u 10,00  sati uz obvezno  predočenje  COVID potvrde , u prostorijama Općine Ston, Trg kralja Tomislava 1, Ston, 20230 Ston.

4. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se dati postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja, davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i dostavljanjem prijedloga i primjedbi u pisanom obliku na adresu: Općina Ston, Trg kralja Tomislava 1, Ston, 20230 Ston, od 13.12.2021.godine  do zaključno 12.01.2022.godine.

5. Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitljivo napisani te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja.

6. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Pročelnica:

Valentina Vitković

Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Ston (2021.):

Tekstualni dio:

Prilozi tekstualnom dijelu:

Grafički dio:

Naselja: