Općinski načelnik, na temelju članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, broj 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) i članka 32. i 33.  Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14) objavljuje

P  O Z  I  V

za predlaganje Programa javnih potreba u područjima:

kulture, sporta i udruga građana

Općine Ston za 2021. godinu

I.

Javne potrebe u području kulture, sporta i udruga građana (u daljnjem tekstu: javne potrebe), za koje se sredstva osiguravaju, prema financijskim mogućnostima, iz Proračuna Općine Ston jesu djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Ston koje se Programom utvrde kao javne potrebe.

U Program javnih potreba Općine Ston za 2021. godinu u skladu sa Zakonom uvrstit će se programi:

u području kulture – redovna djelatnost ustanova kulture, udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za Općinu Ston kao i onih utvrđenih zakonom; organiziranje akcija i manifestacija, održavanje izložbi, izdavanje likovnih monografija, programi međunarodne kulturne suradnje; multimedijski projekti koji promoviraju i prezentiraju  Općinu Ston u zemlji i inozemstvu; programi poticanja i razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma, programi poticanja klapskog pjevanja, i sl.

–  u području sporta sufinanciranje Zakonom propisanih programskih djelatnosti udruga i zajednica u sportu na razini Općine Ston,

–   u području udruga građanasufinanciranje programskih djelatnosti veteranskih udruga i udruga sudionika i stradalnika Domovinskog rata, programi udruga koje skrbe o osobama s posebnim potrebama i humanitarno-karitativnih udruga, programi udruga mladih i udruga za djecu i mlade, programi udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava, programi strukovnih udruga, te programi udruga za zaštitu i očuvanje okoliša, čovjekova zdravlja i prirodne baštine.

II.

Prijedloge Programa mogu predlagati udruge, vjerske zajednice ili fizičke osobe koje obavljaju navedene djelatnosti.

Prijedlozi Programa moraju biti obrazloženi i moraju sadržavati program od interesa za Općinu Ston.

III.

Uz obrazloženje prijedloga, predlagatelji će dostaviti financijski plan, odnosno specificirani troškovnik za izvršavanje predloženog programa, u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlažu da ih osigurava Općina Ston.

Općina Ston zadržava pravo smanjenja planiranih financijskih sredstava udrugama sukladno financijskim prilikama.

Vođeni slabijom financijskom situacijom uzrokovane pandemijom koronavirusa predlagatelji se mole da prijave programe čija je provedba neophodna i čija provedba je od iznimnog interesa za Općinu Ston vodeći računa o financiranju troškova istih i iz drugih izvora.

Korisnici proračunskih sredstava obvezni su dostaviti financijsko izvješće o utrošenim sredstvima dobivenim od Općine Ston do kraja veljače 2021. godine za prethodnu godinu.

Udruge, odnosno predlagatelji koji planiraju organizirati manifestacije i događaje u idućoj godini, dužni su jasno navesti približan datum održavanja navedenog.

Uz obrazložene prijedloge predlagatelji će za svaki program obvezno dostaviti podatke na posebnoj prijavnici koju mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ston ili na web stranici Općine Ston, na adresi www.opcinaston.hr .

Pozivaju se sve ustanove, udruge i druge organizacije u navedenim područjima da poštom,  neposrednom dostavom u tajništvo uprave dostave prijedloge programa pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva – do 5. listopada 2020. godine na adresu:

OPĆINA STON

Jedinstveni upravni odjel

Trg kralja Tomislava 1

20 230 Ston

ili skenirane (s pečatom i potpisom) pošalju elektronskim putem na opcina.ston1@du.t-com.hr .

Nepotpune, neobrazložene i troškovnikom nepotkrijepljene prijave, te prijave koje se ne dostave u navedenom roku neće se uzimati u razmatranje za dodjelu sredstava.

Općinski načelnik:  

Vedran Antunica,vr.