OPĆINA STON

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 602-01/19-01/03

URBROJ: 2117/04-19-05

Ston, 23.10.2019. godine

 

Temeljem Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja uspješnih i darovitih studenata s područja Općine Ston („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, br. 3/13., 18/18) općinski načelnik Općine Ston raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija uspješnim i darovitim studentima s područja Općine Ston.

U akademskoj godini 2019./2020. dodijelit će se 20 stipendija za studente po 600,00 kuna mjesečno, i to za 10 (deset) mjeseci u godini.

  1. Uvjeti natječaja

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju studenti koji su državljani Republike Hrvatske te imaju prebivalište na području Općine Ston najmanje pet godina prije javljanja na Natječaj.

Pored navedenog, prijavitelji moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:

  • studenti prve godine studija moraju u prethodnoj godini obrazovanja ostvariti vrlo dobar uspjeh,
  • studenti viših godina studija moraju u prethodnoj akademskoj godini ostvariti dobar uspjeh.

 

  1. Potrebna dokumentacija

Kandidati moraju popuniti Prijavnicu (dostupnu na web stranici Općine Ston: www.opcinaston.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ston) te uz nju moraju priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • Potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodne godine,
  • Potvrdu o upisu u tekuću akademsku godinu,
  • Preslika domovnice,
  • Uvjerenje o prebivalištu kandidata,
  • Vlastoručno potpisanu izjavu da ne koristi ni jednu drugu stipendiju.

 

Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objave Natječaja u Dubrovačkom vjesniku. Prijave se podnose na adresu: Općina Ston, Trg kralja Tomislava 1, 20 230 Ston, s naznakom „Natječaj za stipendiju“.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

 

 

Natječaj za stipendije

Prijavnica