Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine Republike Hrvatske” broj: 47/90, 27/93. i 38/09) Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije” broj:5/16) Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i šport, o b j a v lj u j e

P O Z I V

za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi
Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu

I.

U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije osiguravaju se sredstva za Javne potrebe u kulturi a to su djelatnosti u kulturi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Županiju, a koje Dubrovačko-neretvanska županija utvrdi kao takve i one koje su utvrđene Zakonom ili posebnim propisima, a osobito:

 •  knjiga
 • nakladništvo,
 • likovna umjetnost,
 • glazbena,
 • scenska,
 • dramska umjetnost,
 • film i kinematografija,
 • kulturno umjetnički amaterizam,
 • nove medijske kulture,
 • međunarodna kulturna suradnja i
 • europske integracije.

II.

Pravo podnošenja prijedloga na ovaj Poziv imaju udruge i ustanove u kulturi, samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost kulture i imaju sjedište u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, te jedinice lokalne samouprave.

III.

Prijave se podnose na odgovarajućim obrascima (za svaki program posebna prijavnica) koje se nalaze na web stranici http://www.dubrovnik-neretva.hr.

Prihvaćeni programi sufinancirat će se kroz Program javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije u 2018. godini, a prema mogućnostima Proračuna Županije.

IV.

Program javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije donosi Županijska skupština na prijedlog Župana, a sukladno članku 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi.

V.

Podnositelji zahtjeva dostavljaju svoje programe/projekte s odgovarajućom dokumentacijom u zatvorenoj kuverti s naznakom “POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2018 GODINU – NE OTVARATI“ na adresu:

Dubrovačko-neretvanska županija
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i šport
Pred Dvorom 1
20000 DUBROVNIK

VI.

Svaki pojedinačni program/projekt dostavlja se u zasebnoj kuverti i u suprotnom neće biti razmatran.

Svaki predlagatelj može prijaviti najviše 3 (tri) programa/projekta po području iz točke I. ovog Poziva.

Pravo podnošenja prijave na Poziv nema dosadašnji korisnik koji nije ispunio svoje obveze prema Dubrovačko-neretvanskoj županiji u skladu s Ugovorom o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije u prethodnoj kalendarskoj godini.

Poziv je otvoren od 05. veljače do 06. ožujka 2018. godine.

Za knjigu i nakladništvo natječaj je otvoren trajno ili do iskorištenja sredstava.

VII.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi kao i prijedlozi koji nisu dostavljeni na propisanim obrascima sukladno uputama za prijavitelje, neće se uzeti u razmatranje za dodjelu sredstava.

Klasa: 612-01/18-01/01
Urbroj:2117/1-01-18-1
Dubrovnik, 05. veljače 2018.

 

Župan
Dubrovačko-neretvanske županije
Nikola Dobroslavić, v.r.

 

 

http://www.edubrovnik.org/natjecaji-i-pozivi/poziv-za-predlaganje-programa-javnih-potreba-u-kulturi-dubrovacko-neretvanske-zupanije-za-2018-godinu/