Yearly Archives2017Obavijest o javnom uvidu i raspravi Ciljanih izmjena PPUO Ston i prijedlogu UPU Duba Stonska-Zjat sjever i UPU Duba Stonska – Uvala Bjejevica standard

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13.), Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ston i izradi Urbanističkog plana uređenja ”Duba Stonska-Zjat sjever” i Urbanističkog plana uređenja ”Duba Stonska-Uvala Bjejevica” (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, 09/16.), te Zaključka načelnika Općine Ston od 09.03.2017., Općina Ston objavljuje:   JAVNU RASPRAVU (javni uvid i javno izlaganje) o Prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ston, Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ”Duba Stonska-Zjat sjever” i Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ”Duba Stonska-Uvala Bjejevica”, čija se izrada provodi u istom postupku   Javni uvid trajati će 30 dana, od 20. 03. 2017. do 18.04. 2017. godine, svaki radni dan od 09,00 do 12,00 sati, u Vijećnici Općine ...

Detaljnije


Natječaj za stipendije za ak. god. 2016./2017. standard

Na temelju članka 46. Statuta Općine Ston ( Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije, Službeni glasnik broj 5/2013. godine )  te temeljem članka 5.  Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja uspješnih i darovitih studenata s područja Općine Ston („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ br. 3/13) načelnik Općine Ston dana 18. siječnja 2017. godine donosi ODLUKU O raspisivanju dodatnog Natječaja za dodjelu stipendija uspješnim i darovitim studentima s područja Općine Ston. Dodijeliti će se 8 (osam) stipendija za studente po 600,00 kuna mjesečno. Natječaj će se objaviti u tjednom glasilu Dubrovački vjesnik te na web stranici Općine Ston (www.opcinaston.hr ). Obrazloženje: Na temelju prijedloga Povjerenstva za dodjelu stipendija darovitim učenicima Općine Ston potrebno je raspisati natječaj za osam stipendija kako bi se ...

Detaljnije


Izvješće o utrošenim sredstvima u 2016. godini standard

Poštovani/e  predstavnici/ce udruga s područja Općine Ston, sukladno obvezi praćenja i izvještavanja o utrošenim sredstvima izdvojenih u Proračunu Općine Ston za 2016. godinu, a dodijeljenih udrugama, molimo da na adresu Općine Ston, Trg kralja Tomislava1, 20230 Ston, dostavite izvješće o utrošenim sredstvima za 2016. godinu. Rok podnošenja izvješća je do 28. veljače. Molim da Vaša izvješća imaju  opis programa kojeg ste provodili, financijski plan za programe za koje ste ostvarili financiranje te preslike računa i izvoda računa. Pored navedenog dužni ste dostaviti i obrazac PROR-POT kojeg  je moguće preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ston ili na dolje vidljivom linku.   S poštovanjem,       Općinski načelnik: Vedran Antunica, vr.   PROR POT  

Detaljnije

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!